Geveltuintjes - biodiversiteit - subsidieaanvraag

Meer groen in het straatbeeld, niets dan voordelen. Dankzij geveltuintjes wordt zuurstof en fijn stof uit de lucht gefilterd en brengen we de natuur terug in het straatbeeld. In de zomer brengt het je huis afkoeling. De biodiversiteit is goed voor de bijen, vlinders en vogels.

Het gemeentebestuur zet sterk in op biodiversiteit, zowel op het openbaar domein als bij particulieren. Als extra stimulans riepen we een subsidie voor geveltuintjes in het leven. De subsidie bestaat in logistieke ondersteuning door de gemeente. De aanleg van het tegeltuintje gebeurt door de gemeente als volgt: uitbreken trottoirtegels, afboorden en verwijderen van het afbraakmateriaal. De gemeente is verantwoordelijk voor alle schade die hierbij kan aangericht worden aan ondergrondse nutsleidingen.       De gemeentelijke inbreng beperkt zich tot aanleg op het openbaar domein (concreet: woningen zonder voortuin).

Wat is een geveltuintje?

Een straattegeltuintje is een aanplanting van groen op het openbaar domein gelegen tegen een muur of een afsluiting van een private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur of openbare instelling.

Voorwaarden

Straattegeltuin

 • De aanvrager dient eigenaar te zijn van de woning waar het tegeltuintje wordt aangelegd. Hij verbindt er zich toe dat, zodra het tegeltuintje niet meer onderhouden wordt, het voetpad op zijn kosten in zijn oorspronkelijke staat zal worden gebracht.
 • Verordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer:
  • Voetpad > dan 2.00 m.: minimale obstakelvrije loopweg 1.50 m. 
  • Breedte tussen 1.50 en 2.00 m.: slechts 0.50 m. mag door obstakels worden ingenomen.
  • Geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1m. 
  • Vrije hoogte van minstens 2.10 meter.
  • Aanplantingen moeten gebeuren binnen een strook van max. 30 cm te rekenen vanuit de gevelmuur of plint of afsluiting.
 • De aanvrager staat in voor de teelaarde, de aanplantingen, de gevelsteun en het onderhoud ervan.
 • De begroeiing dient beperkt tot het eigen gevelvlak, tenzij een andersluidend akkoord van de eigenaar van het naastliggend onroerend goed bij de aanvraag is gevoegd.
 • Klimplanten die stekels of doornen hebben die voorbijgangers of spelende kinderen kunnen kwetsen, die overvloedige bessen en/of vruchten dragen die bij het afvallen het voetpad vuilmaken en slipgevaar veroorzaken, of giftige planten worden niet toegelaten in tegeltuintjes. 
 • Ondersteuning van klimplanten worden uitgevoerd volgens de goede praktijk.
Extra informatie

Kleine landschaps- en groenelementen

Om dit groener straatbeeld te stimuleren werkten we een subsidiereglement biodiversiteit uit. We leggen hierin de nadruk op het versterken van natuurwaarden binnen de gemeente door het inrichten en het beheren van kleine landschaps- en groenelementen.

Ook het aanplanten van een solitaire waardevolle hoogstammige streekeigen boom, het inzaaien van een bloemenweide, aanplanten van vaste planten in de voortuin, … werden opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement biodiversiteit.

Eénmalige toelage

Binnen de perken van in het jaarlijks budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen en kleine groenelementen in het stadlandschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de geveltuintjes.