Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Op 11 februari 2014 heeft de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening het addendum op het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd, mits uitsluiting van de bepalingen omtrent het realiseren van een sociaal woningaanbod.

Volgende documenten liggen ter inzage:

  • Bijlage 1: afschrift van het addendum op het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen.
  • Bijlage 2: advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.
  • Bijlage 3: besluit van de provincieraad houdende de definitieve vaststelling van het addendum op het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen met bijhorende motivatienota van de deputatie.

De documenten zijn ook ter inzage op de website van de provincie West-Vlaanderen, www.west-vlaanderen.be.