Leefloon

Als je geen inkomen hebt of een te laag inkomen, dan kan je recht hebben op een (gedeeltelijk) leefloon. Om te weten of dat je daar recht op hebt, moet je langskomen bij de sociale dienst.

Het doel van leefloon is om jouw leven zo vlug mogelijk opnieuw op de rails te krijgen via een tewerkstelling, een opleiding of hulp op verschillende vlakken (wonen, vrije tijd, gezondheid, enz.) Hiervoor gaat de maatschappelijk werker een GPMI opmaken, een soort afsprakenbundel, tussen het OCMW en jezelf. Hierin staat wat wij gaan doen en wat jij gaat doen om ervoor te zorgen dat je zo vlug mogelijk opnieuw op eigen benen staat.

Bedragen leefloon, geldig vanaf 1 januari 2022:

Categorie 1: Samenwonend

€    714,86  / maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 1.072,30 / maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.449,15 / maand

Voorwaarden

Leefloon is ook gebonden aan een aantal voorwaarden:

1. Nationaliteit:

 • een Belg
 • of een staatloze
 • of een erkende vluchteling
 • of een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet heb je misschien recht op een equivalent leefloon of steun aan vreemdelingen. Klik hier voor meer informatie.

2. Leeftijd:

 • minstens 18 jaar oud
 • of jonger dan 18 jaar oud en :
  • je bent ontvoogd door huwelijk;
  • of je bent zwanger;
  • of je hebt kinderen ten laste.

3. Verblijfplaats:

Je verblijft gewoonlijk en permanent in Kuurne. Wanneer je in een andere gemeente verblijft moet je naar het OCMW van jouw woonplaats gaan.

4. Inkomen:

Je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven.

Indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

5. Werkbereidheid:

Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

6. Andere rechten:

 • Je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bij voorbeeld: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, enz.).
 • Het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.
Wat moet je meenemen?
 • eventuele sollicitatiebewijzen
 • eventuele medische attesten
 • bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • overzicht maandelijkse inkomsten (loonstrookje, uitkering werkloosheid, uitkering mutualiteit)
 • laatste 3 maanden rekeninguittreksels van alle rekeningen
 • eventuele inkomstenbewijzen van andere leden van het gezin
 • aanslagbiljet belastingen
 • Voor studenten: inschrijvingsbewijs in school.
Extra informatie

Wie recht heeft op een leefloon, kan ook recht hebben op een aantal voordelen. Vraag ernaar bij jouw maatschappelijk werker.  (folder voordelen)