Bekendmakingen Bovengemeentelijk

Openbare onderzoeken en bekendmakingen van bovengemeentelijk niveau. Dit kunnen provinciale, regionale, federale, Europese,… zijn.

Kennisgeving betreffende een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Het Departement Omgeving ontving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, een notificatie over een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG in verband met uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met mogelijke impact op uw grondgebied.  

Informatie:

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

•             https://economie.fgov.be/nl/Doel4-Tihange3

•             https://economie.fgov.be/fr/Doel4-Tihange3

•             https://economie.fgov.be/de/Doel4-Tihange3

Reageren:

Reageren kan via de post op: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging Doel 4 en Tihange 3, Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Reageren kan ook per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be. Reageren kan ten laatste tot 19/05/2022.  

Als u een reactie indient, zijn we daar graag van op de hoogte (gewoon door bjo.omgeving@vlaanderen.be in cc te zetten van  uw mail)? Zo blijven we geïnformeerd over de knelpunten die u relevant vindt. 

 

Openbaar onderzoek van 01 april 2023 tot en met 30 mei 2023 over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina :

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaan… 

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in ons kantoor in Brugge.  In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 12, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050/24.81.50 of via
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dan kan op drie manieren :

- Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina  van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaan….

- Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.  De poststempel geldt als indiendatum.

- Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge :  Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels).  
Opgelet ! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050/24.81.50 of via : west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 

 

 

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

 • Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  of
 • via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Publieke raadpleging conceptnota Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen maakt het provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op.

De conceptnota werd door de deputatie goedgekeurd op 17/03/2022. Nu volgt een publieke raadpleging van 5/09/2022 tot en met 4/12/2022, waarbij iedere burger suggesties, ideeën en opmerkingen kan geven op de inhoud van de conceptnota: 

 • via het participatieplatform: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte
 • per ruimte@west-vlaanderen.be
 • per brief aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge);
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops.

Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

De conceptnota kan ingekeken worden op het provinciehuis Boeverbos en bij de West-Vlaamse gemeentehuizen. De conceptnota kan ook digitaal ingekeken worden via www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte 

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakpro/cedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 5/9/2022 t/m 4/12/2022 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

 • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be
 • op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en via haar website
 • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en via hun respectieve websites.

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 5/12/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie West-Vlaanderen  (PL0283)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Kennisgevingsnota

De grote STROOMversnelling, voor een betere waterkwaliteit

De komende 6 jaar beweegt er heel wat in, rond en voor het water in Vlaanderen. Met meer dan 1000 acties wil de Vlaamse overheid de waterkwaliteit verbeteren, water vol leven stimuleren en onze regio beschermen tegen droogte en overstromingen. Al die acties maken deel uit van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027.

Lees meer

Ontwerp lokaal materialenplan - 1/6/2022-31/7/2022

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023 – 2030), genaamd Lokaal Materialenplan, geeft vorm aan het Vlaamse afvalbeleid, met name inzake de selectieve ophaling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Ook het vermijden van ontwijkgedrag en het resulterende zwerfvuil behoren hiertoe. Daarnaast worden er met dit plan ook stappen gezet richting een integraal beleid rond circulaire economie door verhoogde aandacht voor preventie, hergebruik en het sluiten van materiaalkringlopen. Ook reguleert het plan de eindverwerking van de resterende afvalstromen. Deze eindverwerking is vooral een gewestelijke aangelegenheid, maar heeft wel een duidelijke invloed op de lokale besturen.

Tijdens het openbaar onderzoek lopende van 1 juni 2022 tem. 31 juli 2022 kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp lokaal materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
Je kan alle documentatie raadplegen op de site van OVAM.

Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en plan-MER

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:  

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H. 
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten. 
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. 
 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER vindt plaats van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022. 

Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team MER zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving (omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas) en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak (via 02/553.75.86 of sido.omgeving@vlaanderen.be). Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.

Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail of brief  bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen (Marktplein 9, 8520 Kuurne of omgevingsloket@kuurne.be). 

 

Plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vindt u hier.

Het document dat ter kennisgeving ligt kan u raadplegen via onderstaand document:

kennisgeving

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.  

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

 

Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen (1/09/2021  - 28/02/2022)

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

Directe link: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan uw gemeentebestuur overmaken: omgeving@kuurne.be met vermelding: opmerkingen digitale atlas.

 

 

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ (16/08/2021 - 15/10/2021)

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

 

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject (6/08/2021 - 5/09/2021)

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bodemsaneringsproject deel 1

Bodemsaneringsproject deel 2

Bodemsaneringsproject deel 3

Bodemsaneringsproject deel 4

Bodemsaneringsproject niet-technische samenvatting

Kennisgeving/ ontwerp-MER Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (30/7/21 - 2/8/21)

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13/07/2021.

Landbouwbeleid 2023-2027

Uitspraak inzake conformiteit van een gefaseerd bodemsaneringsproject (27/04/2021 - 26/05/2021)

Conformiteitsattest

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject (3/03/2021 - 2/04/2021)

Bodemsaneringsonderzoek document 1
Bodemsaneringsonderzoek document 2
Bodemsaneringsonderzoek document 3
Bodemsaneringsonderzoek document 4
Bodemsaneringsonderzoek document 5

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 (15/09/2020 tot en met 14/03/2021)

De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen. Meer info via www.volvanwater.be

Politiebesluit van de gouverneur ivm seizoenarbeid (besluit van 14/10/2020 - gepubliceerd 14/10/2020)

Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 1/10/2020 - gepubliceerd 06/10/2020)

Bekendmaking lijst leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (gepubliceerd 09/09/2020)

Politiebesluit waarnemend gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid (besluit van 6 augustus 2020 - gepubliceerd 6/8/2020)

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt u op https://www.ovam.be/uitvoeringsplan  

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 12 juni 2020 - gepubliceerd 12/06/2020)

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 3 juni 2020 - gepubliceerd 4/06/2020) 

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 25 mei 2020 - gepubliceerd 26/05/2020)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 - Aankondiging Raadpleging bevolking 8/10/2019 tot en met 6/12/2019

Aankondiging

Politiebesluit captatieverbod (besluit van 4 september 2019 - gepubliceerd 10 september 2019)

Politiebesluit opheffing brandgevaar (besluit van 19 augustus 2019 - gepubliceerd 20 augustus 2019)

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u downloaden via https://www.ovam.be/uitvoeringsplan?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=goedkeuringwijziginguitvoeringsplanhuishoudelijkafvalengelijkaardigbedrijfsafval&utm_content=hier+vindt+u+de+gewijzigde+teksten

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod – afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge (Besluit 24/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen (Besluit 23/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

 

Politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 (gepubliceerd 4/04/2019) en PV

 

Tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen - openbaar onderzoek
bekendmaking

Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS — principiële toestemming
gebruik van bodycams

Aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - ontwerp
https://www.ovam.be/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 13 september 2018
onbevaarbare_opheffing.pdf

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof
publieke_inspraak_aanpak_stikstof.pdf

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 2 augustus 2018
besluit_1.8.2018.pdf
persbericht_waterschaarste_20180801.pdf
 

Besluit van de gouverneur betreffende waterschaarste en droogte in de provincie West-Vlaanderen van 19 juli 2018
besluit_droogte_waterbeperkende_maatregelen_180719.pdf
besluit_droogte_brandgevaar_180719.pdf

Bekendmaking Politiebesluiten 28 juli 2017
verlenging_captatie_leiebekken
verlenging_captatie_recreatieve_doeleinden

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 3 juli 2017
Politiebesluit beregening vanuit waterlopen  

Politiebesluit drinkwater  

Politiebesluit Leiebekken

Bekendmaking Politiebesluiten Gouverneur 21 juni 2017
Politiebesluit Leiebekken   

Politiebesluit drinkwater     

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 19 juni 2017
 Politiebesluit