Schadevergoeding bij landbouwramp

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp.

  • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de minister om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken.

Op 1 juli 2014 trad de zesde staatshervorming in werking. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij coördineert de overheveling van het landbouwrampenfonds van de federale overheid naar de Vlaamse overheid.

Op Vlaams niveau wordt de huidige wetgeving met betrekking tot het landbouwrampenfonds in de eerste fase ongewijzigd overgenomen. Tot zolang blijft de huidige federale en Europese regelgeving met betrekking tot landbouwschade en staatssteun van toepassing. Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gewesten wordt het territorialiteitsbeginsel in acht genomen. Dat betekent dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor:

  • Erkenning van landbouwrampen die zich voordoen op het Vlaamse grondgebied.
  • Afhandeling van de schadedossiers en de uitbetaling van de eventuele schadevergoedingen voor (delen van) percelen gelegen op haar grondgebied.

Voorwaarden?

Een ramp kan (vanaf 1 juli 2014) door de ministerraad van de Vlaamse regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke en algemene vernielingen van landbouwgronden, -teelten of -oogsten zijn als gevolg van:

  • Een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter of van een uitzonderlijke hevigheid.
  • Een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

De erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp wordt geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering, dat wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarvoor moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden (onder meer een totaal schadebedrag van meer dan 1,24 miljoen euro en een frequentie van het klimatologisch evenement van maximaal 1 keer op 20 jaar).

Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Hoe? 

  1. Vaststelling van de schade

Verzamel bewijsmateriaal van de schade. Vaststellingen door een schattingscommissie kunnen nuttig zijn om de geleden schade te beschrijven en te schatten.

Je kan een bezoek van de gemeentelijke schattingscommissie aanvragen via de milieuambtenaar Jean-Marie Ongenaert, jeanmarie.ongenaert@kuurne.be of telefonisch via het nummer 056/737.146). Dat doe je echter best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen,…).

De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor  de oogst van de resterende producten.

Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

  1. Erkenning als landbouwramp

Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de minister van Landbouw.

Het Agentschap Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning.

De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Ministerraad van de Vlaamse regering voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

  1. Schadevergoeding aanvragen

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan heb je drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om jouw aanvraag tot schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissing over de vergoeding.

De tegemoetkomingsaanvraag moet gebeuren aan de hand van het formulier dat door het Departement Landbouw en Visserij van de provincie op hun website wordt ter beschikking gesteld.

AANVRAAGFORMULIER

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoef je de ’processen-verbaal niet meer mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De ’processen-verbaal zullen rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Je bezorgt de tegemoetkomingsaanvraag bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de provincie. Dit is dezelfde buitendienst die jaarlijks de verzamelaanvraag behandelt.

Vlaams Administratief Centrum

Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101


8200 BRUGGE


inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be


050 24 76 20